Wetgeving

De eigenaar van een collectieve drinkwaterinstallatie is verantwoordelijk voor deze drinkwaterinstallatie. Dus niet alleen verantwoordelijk als er mensen ziek worden, maar ook verantwoordelijk als de installatie niet voldoet aan de wetgeving.

In het Drinkwaterbesluit, dat 1 juli 2011 in werking trad, staat dat prioritaire instellingen een aantal zaken moeten regelen om legionella te voorkomen en te bestrijden.

Wat zijn prioritaire instellingen:

Locaties waar de volksgezondheid een groot risico loopt als er legionellabacteriën in het drinkwater geconstateerd worden zijn prioritaire instellingen. Deze instellingen hebben een preventieverplichting:

 • Ziekenhuizen
 • Inrichtingen met een logiesfunctie, waaronder hotels, bed & breakfasts met meer dan 5 slaapplaatsen, (mini-)campings, bungalowparken, jachthavens
 • Zwembaden en sauna’s
 • Zorginstellingen, vanaf 1 juli 2011 behoren zorgwoningen niet meer tot de prioritaire instellingen
 • Celinrichtingen en asielzoekerscentra
  Vanaf 1 juli 2011 zijn truckstops ook aangewezen als prioritaire instelling

Wat moeten deze instellingen doen:

Een prioritaire instelling is verantwoordelijk en aansprakelijk voor een juiste uitvoering van de legionella wet- en regelgeving. Voor een goed legionellabeheer moet een prioritaire instelling:

 • zorgen voor een legionellavrije installatie;
 • zorgen voor een actuele risicoanalyse;
 • de maatregelen volgens het beheersplan uitvoeren;
 • een logboek bijhouden;
 • periodiek watermonsters nemen;
 • een normoverschrijding van legionella in drinkwater melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT);
 • bij een ernstige normoverschrijding van legionella in drinkwater uw klanten/gebruikers hierover inlichten.

Ook worden in niet prioritaire instellingen zoals douches van voetbalverenigingen, tennisclubs, hockeyclubs, sporthallen e.d. vaak legionellabacteriën aangetroffen. Hier wordt vaak met heet water gespoeld, wat geen duurzaam karakter heeft.

In zijn algemeenheid geldt hier de waterleidingwet. Tot 1-7-2011 was thermisch desinfecteren, dus water verwarmen, door de leidingen laten stromen en vervolgens het riool in, dé methode om legionella te bestrijden. Sinds 1-7-2011 is de door KIWA opgestelde BRL-K14010-1 van kracht. 

Deze beoordelingsrichtlijn (BRL) beschrijft waar alternatieve methoden zoals filtratieinstallaties, UV-installaties en koper- zilverinstallaties aan dienen te voldoen voor dat deze volgens de wet toegepast mogen worden. In deze BRL zijn strenge regels gesteld met betrekking tot retentie, TOX-ATA en beheersmaatregelen. Wil men dus volgens deze methoden legionella bestrijden, dan dient de eigenaar van de collectieve drinkwaterinstallatie aan deze BRL voldoen.

Maatregelen bij overschrijding norm:

U bent verplicht maatregelen te nemen om het aantal legionellabacteriën terug te dringen als er 100 kolonievormende eenheden per liter (kve/l) of meer worden gemeten. Blijkt uit de meting dat er 1.000 kve/l of meer legionellabacteriën in het water zitten dan moet u dit melden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

 

webdesign: Artis